Mpandraharaha amin'ny fadintseranana:mba ho matihanina

Araky ny didim-pitondrana laharana faha 350221-MFB/SG/DGD tamin'ny1° desambra 2015 izay nameno sy nanitsy ny didim-pitondrana laharana faha 33938 MFB/SG DGD tamin'ny 14 novambra  2007 izay mamaritra ny andraikitry ny mpandraharaha amin'n'ny fadintseranana(commissionnaire agréé en douanes), dia nasiam-panovana izany andraikitra izany mba ho matihanina kokoa eo amin'ny fanantanterahana ny asany.

Ny fanovàna sy ny fanatsarana eo anivon'ny fadintseranana izay efa mampihena ka manafoana tanteraka ny fampiasana taratasy amin'ny fikirakirana ny asan'ny fadintseranana, izay efa nampiharina eny Mamory Ivato ary mbola hiparitaka manerana ny biraon'ny fadintseranana manerana ny Nosy.

Takiana ny fahaiza-manao sy ny maha-matihanina ireo mpandraharaha amin'ny fadintseranana ireo mba hanatsarana ny fidiran'ny hetra amin'ny kitapombolam-panjakana. Noho izany, dia mpiara miombona antoka amin'ireo mpandraharaha na ireo mpanafatra sy mpanondrana entana eo anatrehan'ny foibem-pitantanan'ny fadintseranana izy ireo, indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny fandohavana ny haba sy ny hetra ary ny ho sazy amin'ny raharaha atao eo amin'ny fadintseranana.

inona vy no ilaina amin'izany?

  • ny mpitantana na talen'ny sosaity mpandraharaha amin'ny fadintseranana dia mila manana fari-pahaizana "maîtrise" na efa nanao ilay asa fandraharahana amin'ny fadintseranana mandritry ny 6 taona na mihoatra;
  • ny mpitantana na talen'ny sosaity mpandraharaha amin'ny fadintserana sy ny mpanao fanambarana ao amin'ilay sosaity dia tokony hanana ny taratasy fanamarinana fa nanaraka fihofanana tao amin'ny sekolin'ny fadintseranana. ho an'ny orinasa manao ny fandraharahan'ny fadintseranana ao anatiny(Transit Maison) dia ilay mpanao fanambarana notendreny no mila manana io taratasyfanamarinana ho an'ny nanaraka fihofanana io;
  • ny sosaity mapandraharaha amin'ny fadintseranana dia tokony hanana trano fiasana mifanaraka tsara amin'ny asa fanaovana fandraharahana amin'ny fadintseranana io.
  • ny fametrahana antoka na "caution" izay apetraka any amin'ny tahirm-bolam-panjakana

 

Mifarana ny 29 febroary 2016 ny fametrahana ny antontan-taratasy fanavaozana ho isan'ny mpandraharaha amin'ny fadintseranana. Izay tsy mahapetraka izany antontan-taratasy izany amin'io fotoana io dia tsy afaka hiasa intsony ao anatin'ny tambazotra Sydonia.

Douanes Malagasy 2017
GTranslate
French English